ESTE BLOG INTEGRAMENTE ES PRUEBA JUDICIAL DE LOS PROCEDIMIENTOS 362/11 GETAFE y ANTE LA FISCALIA ANTICORRUPCION

Los documentos publicados, estan a disposicion de todos los socios del FC Barcelona y medios de comunicacion que deseen consultarlos.

Sandro Rosell y su Junta se "incomodan", cuando no era de dominio publico, no lo estaban? Valores - Transparencia - Dimision

13 de diciembre de 2011

Consulta Qatar pasa a denominarse Consulta Barça

Desde este blog personalmente espero que este cambio sea completamente del agrado del Sr Perearnau y de la publicacion el Pelikano.

dimarts 13 de desembre de 2011

Consulta Barça

VERSIO CATALA

Avui fa un any, el FCB va anunciar oficialment l´acord de patrocini de la samarreta del F.C.Barcelona amb la Qatar Sports Investment.

A finals del mes de març, varem començar la utòpica iniciativa ConsultaQatar. Una iniciativa que  únicament pretenia que TOTS els socis del F.C.Barcelona, els autèntics propietaris del club, tinguesin l´oportunitat de participar i el dret a decidir sobre un acord històric. Un acord que afectava tan a l´imatge del club (el desplaçament d´UNICEF al darrera la samarreta) com a l´economia del club (ingresos extraordinaris molt importants)

L´objectiu final del referèndum no es va aconseguir, tot i aixi, les 5478 persones que van donar suport a la iniciativa ConsultaQatar, van ser decisius per fer recapacitar la junta directiva, i portar l´acord a ratificació a l´assamblea de compromisaris, quan mai es va tenir la voluntat de fer-ho. Un fet que honora a l´actual junta directiva, tot i que durant el pas del temps, ens hem adonat que es va tractar d´una maniobra controlada de baix risc, molt ben executada.

Durant aquests mesos, ens han passat i hem vist coses que no ajuden gens al bon funcionament democràtic del club. També sóm conscients que hem pogut cometre alguns errors. Un cop acabada l´assamblea de compromisaris tenien l´opció de tornar cap a casa, aquesta era la nostra primera idea. Degut a les actituts poc democràtiques que hem viscut, i situacions de l´entorn que hem descobert, van fer que amb les ganes de seguir l´esperit de la iniciativa ConsultaQatar, utilizesim la web per opinar i denunciar temes que no tenien res a veure amb l´acord de la samarreta. Hem de tenir la humilitat d´admetre que ens vem equivocar. Es per això que volem demanar disculpes a tots aquells barcelonistes que s´hagin pogut molestar per aquest fet.

Els promotors de la iniciativa ConsultaQatar hem reflexionat, hem analitzat l´entorn actual del club, hem assumit errors comesos. Un cop fet tot això, volem anunciar publicament que ConsultaQatar es vol convertir en un grup d´opinió i reflexió de l´actualitat blaugrana, basats en dos pilars bàsics: Arguments i Civisme. Avui 13 de desembre del 2011, un any després de l´històric anunci de l´acord de patrocini, comença a obrir-se camí dins el complicat món blaugrana ConsultaBarça.

En els propers dies, explicarem amb més detall que serà ConsultaBarça. Hi han molts temes sobre els que volem parlar i donar la nostra opinió. Entre altres seran: Teoria de les Casualitats, Assamblea de compromisaris, els Àvals, Accions de Responsabilitat de Joan Gaspart i la directiva anterior, la venta de BSM (ex empresa de Sandro Rosell), el que no es va explicar a l´assamblea de l´acord amb Qatar, el traspàs/cesió de Bojan, la nova empresa de seguretat CASESA, les seccions no profesionals, els nous abonaments i tour operadors oficials del club, viatges Halcon, etc etc etc

Convidem a tots els socis i seguidors del F.C. Barcelona a seguir, a partir d´avui, ConsultaBarça


VERSIÓN ESPAÑOL

Hoy hace un año, el FCB anunció oficialmente el acuerdo de patrocinio de la camiseta del F.C.Barcelona con la Qatar Sports Investment.

A finales del mes de mazo, empezamos la utópica iniciativa ConsultaQatar. Una iniciativa que  únicamente pretendia que TODOS los socios del F.C.Barcelona, los auténticos propietarios del club, tuvieran la oportunitat de participar i el derecho a decidir sobre un acuerdo histórico. Un acuerdo que afecta tanto a la imagen del club (el desplazamiento de UNICEF a la espalda de la camiseta) como a la economia del club (ingresos extraordinarios muy importantes)

El objectivo final del referéndum no se consiguió, no obstante, los 5736 socios que firmaron a favor de la iniciativa ConsultaQatar, fueron decisivos para poder hacer recapacitar a la junta directiva, y llevar el acuerdo a ratificación a la asamblea de compromisarios, cuando nunca se tuvo la voluntad de hacerlo. Un hecho que honra a la actual junta directiva, pero durante el paso del tiempo, nos dimos cuenta  que se trató de una maniobra controlada de bajo riesgo, muy  bien ejecutada.

Duranet estos meses, nos han ocurrido y hemos visto cosas que no ayudan en nada al buen funcionamento democrático del club. También somos conscientes que hemos podido cometer algunos errores. Una vez finalizada la asamblea de compromisarios teniamos la opción de volver  a casa, esa era nuestra primera idea. Debido a las actitudes poco democràticas que hemos vivido, y situaciones del entorno que hemos descubierto, hicieron que con las ganas de seguir el espíritu de la iniciativa ConsultaQatar, utilizaramos la web para opinar i denunciar temas que no tenien nada que ver con el acuerdo de la camiseta. Hemos de tener la humildad de admitir que nos equivocamos. Es por esto que queremos pedir disculpas a todos aquellos barcelonistas que se hayan podido molestar per este hecho.

Los promotores de la iniciativa ConsultaQatar hemos reflexionado, hemos analitzado el entorno actual del club, hemos asumido errores cometidos. Una vez hecho todo esto, queremos anunciar públicamente que ConsultaQatar se quiere convertir en un grupo de opinión i reflexión de la actualitad blaugrana, basados en dos pilares bàsicos: Argumentos i Civismo. Hoy 13 de diciembre del 2011, un año después del histórico anuncio del acuerdo de patrocinio, empieza a abrise camino dentro el complicado mundo blaugrana ConsultaBarça.

En los próximos dias, daremos más detalles sobre que será ConsultaBarça. Hay muchos temas sobre los cuales queremos hablar i dar nuestra opinión. Entre otros estan: Teoria de les Casualidades, Asamblea de compromisarios, los ávales, Acciones de Responsabilidad de Joan Gaspart i la directiva anterior, la venta de BSM (ex empresa de Sandro Rosell), lo que no se explicó en la asamblea del acuerdo con Qatar, el traspaso/cesión de Bojan, la nueva empresa de seguridad CASESA, las secciones no profesionales, los nuevos abonos i tour operadores oficiales del club, viaje Halcon, etc etc etc

Invitamos a todos los socios i seguidores del F.C. Barcelona a seguir, a partir de hoy, ConsultaBarça


ENGLISH VERSION

One year ago, FC Barcelona announced the jersey sponsorhip deal with Qatar Sports Investment.

At the end of March, we started the "impossible mission" called ConsultaQatar. A challenge that only wanted to let ALL F.C.Barcelona members, the authentic owners of the club, could have the chance to decide in a historical issue. A deal that affected the image of the club (taking UNICEF to the back of the shirt) and the economy of the club (a very important income of extra money)

The final goal to get a  referèndum could not get achieved, however, the 5736 members who support ConsultaQatar, were the key to make the club board bring the deal to the agenda of the club assembly, there never was the intention to do it. One step forward that honours today´s club board, though we sadly find out through the time, that it was just a low risk controlled tactic,very well done executed.

Through this months, we have lived and we have seen many things that doesnt match the democratic values of the club. We are also awared, that we could have made some mistakes. Once the club assembly was over, we had the choice to step out and go home, that was our first idea. Because of the antidemocratic issues we have lived and the discover of some past issues of the club, encouraged us to keep the spirit of ConsultaQatar, and we used the web page to talk and argue about new things of the club envoirement we recently have discovered and has nothing to do with the Qatar deal. Therefore, we want to apology for the inconviniences we might have caused to our barcelona followers.

The people who started ConsultaQatar have been analyzed and argued among us about what to do. We want to announce thta Consulta Qatar wants to become a place to talk and discuss about everyday´s F.C.Barcelona issues. We will do that with this two main values:
Today, Tuesday January the 13th 2011, a year after the historical deal of the jersey sponsorship, we start a journey inside F.C. Barcelona world, under the name of ConsultaBarça

In the following days, we will explain what ConsultaBarça would be. There are many issues which we want to talk about. Among them, there are: Casuality Theory, Club Assembly, the legal resposability accions against Joan Gaspart and the previous board, the selling of BSM (Sandro Rosell´s company), what the board didnt tell about the Qatar deal at the assembly, the transfer/cession of Bojan, the new club security company CASESA, the no professional sections, etc etc etc...

We would like to invite all the barcelona fans and members to follow us, starting today, at ConsultaBarça.

Consulta Barça

No hay comentarios: